1. Сайта е собственост на "ИТ АКАДЕМИЯ" АД с адрес на управление гр. Пловдив, ж.к."Тракия", 4023ул. "Вълко Шопов" 14.


2. Собственикът на сайта си запазва правото да променя УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ по всяко време без предупреждение.Задължение е на всеки потребител да следи за промените в тях.


3. Забранява се използването на всякаква информация (графични файлове, текст, и начина на подредба) и нейното разпространение, без изричното съгласие на сайта. ВСИЧКИ ПРАВА СА ЗАПАЗЕНИ!


4. Изрично се забраняват всякакъв вид злоумишлени действия, като действия или бездействия, които нарушават интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към интернет или друг вид мрежи, изпращане на нежелана поща,получаване на достъп до сайта с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

ИЗРИЧНО СЕ ЗАБРАНЯВА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЦИНИЧНИ ИЛИ ВУЛГАРНИ ДУМИ, КАКТО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ПОРНОГРАФСКА ИНФОРМАЦИЯ!

5. Сайтът има право, но не и задължение без предупреждение да изтрива, премахва и ограничава достъпа до данни, материали, интернет страници, връзки и ресурси, разположени от потребител на сайта, информации и материали, ако те са в нарушение на настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
Също така сайтът си запазва правото по всяко време, без уведомяване на потребителя, да изтрива или ограничава достъпа на потребителски имена и пароли, които не са ползвани за първоначален период от 60 (шестдесет) последователни дни, ако се ползват в нарушение на настоящите условия, интернет етиката, добрите нрави, българското законодателство или други приложими норми, както и по преценка на сайтът.

6. Сайтът не носи отговорност спрямо потребителя и трети лица за произтекли вреди и пропуснати ползи, вследствие изтриване или ограничаване достъпа на потребителски имена и пароли.
Сайта не поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби,предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този сайт.

7. Сайтът няма задължения по отношение на отношенията (от какъвто и да било вид)на потребител с трети лица във връзка с услуги, плащания, оферти, условия, гаранции и други услуги предоставени от сайта.

8. Сайтът не носи отговорност във връзка с възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с посочените услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

9. Сайта има право да променя и изтрива съдържанието на страниците в него без предупреждение, като не носи отговорност за пропуснати ползи произтичащи от тези промени.

10. Сайта предоставя на потребителите и посетителите си информация, основно в областта на компютърните компоненти и услуги, дава възможност на потребителите да участват в дискусии и да публикуват безплатно обяви в сферата на компютърните части и услуги и да ползват други, допълнителни безплатни и/или платени услуги.

10.1Собственикът на сайта си запазва правото да променя офертите и тарифите за абонаментни планове и услуги, както и цените на стоките предлагани в него по всяко време без предупреждение.Задължение е на всеки потребител да следи за промените в тях.

11.При регистрация в сайта потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си. 
Потребителят гарантира, че данните, които предоставя при регистрацията, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.Ако потребителят предостави неверни данни, сайтът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя.

12. Потребителят, носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, извършени от него или от трето лице чрез използване на потребителските му име и паролата. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема всички необходими мерки, с цел запазване конфиденциалността на потребителското име и паролата. Също така той е длъжен незабавно да уведоми сайтът в случай на неправомерен достъп чрез използване на неговите потребителско име и парола.

13. Сайтът няма задължението, както и възможността да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 
Сайтът не носи отговорност относно контрола, проверката, проследяването или записването на информацията, интернет страниците, връзките, текстовете, данните, всякакъв вид графични файлове, видео материали, съобщения и други материали, които потребителят търси, зарежда, разполага на сървъра на сайтът, използва, изпраща, предава, разпространява или прави достояние на трети лица по какъвто и да било начин.

14. Сайтът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на който е разположен сайта, при условие, че са разположени в неговия домейн.

15. Сайта не носи отговорност за достоверността на информацията публикувана от неговите потребители и не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на потребителите, нито че ще бъдат непрекъснати,навременни или сигурни. 
Използването на предоставяните услуги е изцяло на риска на потребителя.Сайтът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на потребителите и няма задължението,както и не гарантира достоверността и точността, нито верността на информацията, получена чрез ползването на услугите.

16. Потребителят е длъжен да обезщети сайтът и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения,настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с интернет страници, връзки, мaтериали или данни, които потребителят е използвал,разположил на сървъра или в указателя на сайтът, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез сайтът в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.


17. Сайтът има право, но не задължение да събира и използва информация относно потребителите си, независимо дали са регистрирани в сайта или не са.
Информацията, събирана от сайта, не се свързва с конкретно лице в случаите, когато то ползва услугите на сайтът, но не се е регистрирало като член на сайтът.
Информацията може да включва данни относно това как се ползват предоставяните от сайтът услуги - кои Интернет страници са разглеждани, по какви критерии и каква информация е търсена, домейн имената и/или IP адресите на компютрите, от които са ползвани услугите на сайтът, датата и времето на ползването и други.
Ако лицето се регистрира в сайта, информацията, чрез която то може да бъде идентифицирано включва още името, рождената дата, личните интереси, пощенския адрес, постоянния адрес по местоживеене, e-mail адреса, професията, телефонния номер, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистриране в сайта и ползване на услугите на сайтът.
Информацията включва и всяка друга, която потребител или посетител въвежда, разглежда, използва или предоставя при ползването на сайта.
Информацията може да бъде използвана от сайтът за предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции, запитвания, за статистически и всякакви други цели,освен в случай на изрично несъгласие на потребителя, изпратено на e-mail адресът посочен в страницата за контакти на сайта.
Сайтът събира и използва информацията, за да приспособява предлаганите услуги към предпочитанията на потребителя, да предложи информация, услуги и реклами, които най-вероятно биха заинтригували потребителя, както и да положи максимални усилия, за да отговори на нуждите на потребителя във връзка с търсените и поръчвани стоки и услуги.
Сайтът има право, но не и задължение да използва събраната и предоставената информация, за да предлага свои собствени стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. 
Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за сайтът. 
Всякакви други цели, за които сайтът използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

18. Сайтът има право, но не и задължение да инсталира върху компютрите на потребителите кукита (cookies).
„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“.
Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител в сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до този сайт.
В други случаи бисквитките се използват за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от сайта по време на една сесия, за персонализация на сайта (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.

19. Сайтът НЕ позволява на потребителите да променят, изтриват или поправят публикуваната от тях информация по всяко време.

20. Сайтът има правото да изтрие всяка информация, оферта или акаунт, които нарушават УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.
Реклама е възможна само според тарифата за реклама на сайта.

21. С кликване върху която и да е връзка, изображение или бутон,посетителят се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, описани по-горе се задължава да ги спазва!

22. При условие, че ползвате услугите на сайта, Вие се съгласявате с гореописаните условия.
Ако не сте съгласни с посочените по-горе условия, трябва незабавно да напуснете сайта!!!